Polityka prywatności

obowiązująca od dnia 28.05.2023r

I. Informacje ogólne

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej dostępnej pod adresem: https://etivo.pl/ („Strona internetowa”), jak również przetwarzania Państwa danych osobowych w innych przypadkach. W niniejszej Polityce prywatności znajdują się także informacje na temat wykorzystywanych na Stronie internetowej cookies lub podobnych technologii śledzących.

II. Dane administratora i kontakt z administratorem

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administratorem, czyli podmiotem, który określa cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, jest Wojciech Kamiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Kamiński SEO SEM, adres do doręczeń: ul. Samorządowa 2/2, 59-225Chojnów, numer NIP: 8971876905, numer REGON: 385666054 („Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się z Administratorem, pisząc na adres e-mail: hello@etivo.pl lub drogą pisemną na wskazany wyżej adres korespondencyjny.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania

1. Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z Administratorem (droga pisemna, mailowa, telefoniczna, formularz kontaktowy, komunikatory portali społecznościowych)

Gdy kontaktują się Państwo z Administratorem pisemnie, mailowo, telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy lub komunikator portalu społecznościowego, Państwa dane osobowe Administrator otrzymuje bezpośrednio od Państwa i są one przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

b) ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji powyższych celów, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów lub do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów (osób fizycznych)

W przypadku skorzystania przez Państwa z oferowanych przez Administratora usług, Administrator otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od Państwa i przetwarza je w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) zawarcia z Państwem umowy świadczenia usług i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b) bieżącego kontaktu w sprawie realizacji usług oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

c) realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości w szczególności: wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego, prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;

d) ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przez Administratora obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

3. Przetwarzanie danych osobowych Kontrahentów (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Jeśli Administrator zawiera z Państwem jako Kontrahentem umowę, dane osobowe otrzymuje bezpośrednio od Państwa i przetwarza je w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. zawarcia z Państwem umowy i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. bieżącego kontaktu w sprawie realizacji umowy oraz utrzymywania relacji biznesowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości w szczególności: prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 4. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji powyższych celów, a w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji obowiązków prawnych – jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości.

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

4. Przetwarzanie danych osobowych Przedstawicieli (osób reprezentujących klientów lub kontrahentów)

Jeśli klient lub kontrahent (zarówno będący osobą fizyczną, jak i spółką lub innego rodzaju podmiotem) Administratora jest reprezentowany przez Państwa lub zostali Państwo przez niego wyznaczeni do bieżących kontaktów w związku z zawarciem i realizacją umowy, Państwa dane osobowe Administrator otrzymuje od klienta lub kontrahenta lub bezpośrednio od Państwa.

Administrator przetwarza wówczas Państwa dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę firmy, którą Państwo reprezentują lub z którą Państwo współpracują, ewentualnie dane dotyczące udzielonego umocowania (np. data udzielonego umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania), dane kontaktowe (np. numer służbowego telefonu, email).

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) w celu zawarcia umowy pomiędzy kontrahentem lub klientem a Administratorem i jej wykonywania, a w szczególności weryfikacji Państwa umocowania do zawarcia umowy w imieniu kontrahenta lub klienta oraz kontaktu z Państwem jako osobą kontaktową w związku z wykonywaniem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego zarówno przez Administratora, jak i kontrahenta lub klienta, którym jest umożliwienie sprawnego bieżącego wykonywania umowy oraz umożliwienie weryfikacji Państwa umocowania do zawarcia umowy w imieniu kontrahenta lub klienta;

b) w celu dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;

c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy kontrahentem lub klientem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

d) w celu nawiązania lub utrzymywania relacji biznesowych z kontrahentem lub klientem, za Państwa pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeśli przekazują Państwo Administratorowi swoje dane osobowe bezpośrednio, jest to dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy i nawiązania relacji biznesowych. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy, jak również utrzymywania relacji biznesowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w szczególności przez okres utrzymywania relacji biznesowych i realizacji umowy zawartej z kontrahentem lub klientem Administratora, a następnie będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego).

5. Przetwarzanie danych osobowych w mediach społecznościowych

Administrator prowadzi profile w następujących mediach społecznościowych:

Facebook – https://www.facebook.com/agencja.etivo

LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/etivo/about/

W związku z prowadzeniem powyższych profili Administrator pozyskuje Państwa dane osobowe w związku z dokonaniem przez Państwa subskrypcji fanpage’y lub kanałów Administratora w mediach społecznościowych (kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Subskrybuj” itp.), opublikowaniem przez Państwa komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u lub kanale, a także w związku z przesłaniem Administratorowi wiadomości za pośrednictwem portalu społecznościowego. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w szczególności w poniższym zakresie:

a) identyfikator użytkownika (może zawierać imię i nazwisko);

b) dane identyfikacyjne i inne informacje w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na danym portalu społecznościowym;

c) zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach Administrator może poznać Państwa wizerunek);

d) inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) zamieszczone przez Państwa dobrowolnie pod postami Administratora;

e) treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej z Państwem za pośrednictwem danego portalu społecznościowego;

f) dane statystyczne dotyczące odwiedzin profili lub kanałów Administratora w mediach społecznościowych.

W związku z powyższym Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) prowadzenia profilu w mediach społecznościowych, na warunkach oraz na zasadach określonych przez operatorów tych portali społecznościowych i informowania za jego pomocą o aktywności, usługach, promocjach, promowaniu różnych wydarzeń, konkursów, które organizuje Administrator, a także w celu budowania i utrzymania społeczności oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów społecznościowych (komentarze, chat, wiadomości), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

b) prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profili w mediach społecznościowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

W przypadku korzystania z funkcji statystyk na portalu Facebook, Administrator i Meta Platforms Ireland Limited pełnią funkcję współadministratorów danych przetwarzanych na potrzeby statystyk. Uzgodnienia między współadministratorami, określające zakresy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, znajdują się tutaj: 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Według nich, Meta Platforms Ireland Ltd. przejęło podstawową odpowiedzialność zgodnie z RODO za przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań w ramach RODO.

Śledzenie aktywności na stronach internetowych może mieć miejsce niezależnie od tego, czy są Państwo zalogowani lub zarejestrowani na portalu społecznościowym. Administrator nie ma żadnego wpływu na śledzenie aktywności w Internecie stosowane przez dany portal społecznościowy i nie może go np. wyłączyć.

Szczegółowe informacje na temat śledzenia aktywności można znaleźć w politykach prywatności operatorów portali społecznościowych. Co do statystyk, które Administrator otrzymuje od operatorów, ma on na nie ograniczony wpływ i może uniemożliwić ich przekazywanie tylko w ograniczonym zakresie. Jeśli są Państwo zalogowanym / zarejestrowanym użytkownikiem danego portalu społecznościowego, proszę zweryfikować swoje ustawienia prywatności, aby odpowiadały Państwa preferencjom.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

W przypadku informacji posiadanych przez Administratora w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na profilu Administratora do czasu usunięcia ich przez Państwa.

Dane osobowe gromadzone przez dany portal społecznościowy tj. historia wpisów, historia aktywności i wysyłanych wiadomości, podlegają przechowywaniu na zasadach określonych regulaminem danego portalu społecznościowego.

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych, będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w danym serwisie społecznościowym zgodnie z jego regulaminem.

Proszę pamiętać, że administratorem Państwa danych osobowych jest także operator danego portalu społecznościowego, z którego Państwo korzystają i za którego pośrednictwem odwiedzają Państwo profil Administratora. Proszę zapoznać się dodatkowo z regulaminem i polityką prywatności danego portalu społecznościowego.

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez operatorów znajdują się tutaj:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy

LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

6. Przetwarzanie danych osobowych w związku ze stosowaniem cookies

Korzystając z cookies na Stronie internetowej (co zostało szczegółowo opisane poniżej), Administrator przetwarza Państwa dane osobowe do celów analitycznych, marketingowych i innych (odpowiednio do funkcji danych plików cookie), w zależności od tego, na które cookies została udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dane są przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody.

7. Przetwarzanie danych w związku z przesyłaniem wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z RODO

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługują Państwu określone prawa (są one wymienione niżej w Polityce prywatności). Mogą Państwo kierować do Administratora korespondencję w sprawie realizacji tych praw. W rezultacie Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, oraz inne dane podane w korespondencji prowadzonej z Państwem lub inną osobą, która w Państwa imieniu przesyła Administratorowi wniosek o realizację Państwa praw na podstawie RODO. W przypadku, gdy wniosek nie jest przesyłany bezpośrednio przez Państwa, lecz przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, Administrator przetwarza dodatkowo dane dotyczące tego pełnomocnika lub przedstawiciela, tj. ich dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące rodzaju umocowania.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) na potrzeby prowadzenia kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy art. 12 ust. 1-3 RODO;

b) w celu archiwizacji korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że Administrator w terminie ustosunkował się do przesłanego wniosku, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszonego żądania.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie będą archiwizowane w celach dowodowych do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora innym podmiotom jeśli jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania, tj.:

 1. podwykonawcom, dostawcom usług, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, hostingowe;
 2. podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;
 3. w przypadku publikowania przez Państwa treści na profilu Administratora w mediach społecznościowych, Państwa dane osobowe są też widoczne dla osób odwiedzających Stronę internetową lub profile w mediach społecznościowych, oraz dla operatorów tych portali społecznościowych.

V. Transfer danych poza EOG

W związku z prowadzeniem przez Administratora profili na portalach społecznościowych, Państwa dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem określonego portalu społecznościowego, którego serwery mogą znajdować się w USA lub innym państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W przypadku przesyłania danych osobowych poza EOG operatorzy portali społecznościowych są zobowiązani do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności Standardowych Klauzul Umownych UE. W takich przypadkach mogą Państwo zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń. Dokładniejsze informacje znajdą Państwo w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy

LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Ponadto, w związku z korzystaniem przez Administratora z usług Google (Google Analytics), Państwa dane osobowe również mogą być przekazywane do państwa trzeciego, w szczególności do USA, na podstawie odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych w RODO, w szczególności na podstawie Standardowych Klauzul Umownych UE.

Więcej na temat przetwarzania informacji w ramach usług Google można przeczytać tutaj:  https://policies.google.com/privacy

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie podejmuje wobec Państwa decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

VII. Przysługujące Państwu prawa

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 2. sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 5. otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (art. 21 RODO),
 7. cofnięcia, w każdym momencie, udzielonych zgód, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgód przed ich cofnięciem.

Powyższe prawa można zrealizować, kontaktując się z Administratorem na dane podane w sekcji II. Polityki prywatności.

Dodatkowo, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

VIII. Cookies

Cookies to małe pakiety danych, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej lub na dysku twardym Państwa urządzenia, z którego uzyskujecie Państwo dostęp do Strony internetowej. Poza cookies są stosowane również inne technologie zbierające informacje o zachowaniu użytkownika na Stronie internetowej. W dalszej części niniejszego dokumentu wszystkie te technologie dla ułatwienia są określane wspólnie mianem „cookies”.

W zależności od Państwa ustawień na Stronie internetowej, oprócz cookies niezbędnych z technicznego punktu widzenia do prawidłowego działania Strony internetowej, Administrator może używać cookies w celach statystycznych, analitycznych lub reklamowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem, możliwe jest przechowywanie cookies na Państwa urządzeniu, jeżeli jest to niezbędne do funkcjonowania Strony internetowej (te cookies są opisane poniżej jako niezbędne). Do korzystania z wszelkich innych rodzajów technologii śledzących (w szczególności analitycznych lub reklamowych) Administrator potrzebuje Państwa zgody.

Ściśle niezbędne cookies NIE wymagają zgodnie z prawem uprzedniej zgody użytkownika. Są one automatycznie instalowane na Państwa urządzeniu, gdy wchodzą Państwo na Stronę internetową lub dokonują na niej określonych wyborów. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej. Te cookies nie są usuwane po zakończeniu przeglądania witryny, ale mają ograniczony okres ważności.

Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej lub później poprzez panel ustawień dostępny na dole Strony internetowej („Ustawienia cookies”),  Administrator będzie mógł również używać innych cookies, na które wyrazili Państwo zgodę.

W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies, korzystając z panelu ustawień dostępnego na dole Strony internetowej pod przyciskiem „Ustawienia cookies”.

IX. Zmiany Polityki prywatności

Polityka prywatności może zostać zaktualizowana w przypadku zmiany przepisów prawnych, które mają wpływ na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub stosowanie cookies, jak również jeśli zmianie ulegną procesy przetwarzania przez Administratora danych osobowych i rodzaje wykorzystywanych cookies.